מנהלי הסדרים פנסיונים

מטרות התוכנית:

  • הכשרת בעלי מקצוע בתחום ניהול הסדרים פנסיוניים.
  • עמידה בדרישות התוכנית המורכבת משלושה קורסים: יסודות הביטוח, גמר פנסיוני, מקצועית א'.
  • הכנה לקראת בחינות ההסמכה הנערכות ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר והרשות לניירות ערך.
למי מיועדת התכנית

התוכנית מיועדת לבוגרי תארים אקדמאיים בתחומים כלכלה, מנהל עסקים, חשבות שכר, יעוץ מס, וכדומה המעוניינים לעסוק בתחום ניהול ההסדרים הפנסיוניים ובקבלת רישיון לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.

משך הקורס

תכנית חד-שנתית בהיקף של 260 שעות הוראה אקדמאיות.

*נתון לשינויים

  • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

להלן פירוט מבנה התוכנית עפ"י חלוקה לשלושה קורסים: 

א. קורס יסודות הביטוח

מרצים: הקורס יועבר ע"י יועצים פנסיוניים מורשים ובעלי ניסיון רב בתחום בשיתוף ובפיקוח מנהל המגמה לשוק ההון.

דרישות: עמידה בדרישות הנוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת מטלות/מבחנים בהתאם לנדרש.

מבחן: מבחן ביסודות הביטוח יתקיים בירושלים במועדים שיקבעו ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

נושאי הלימוד:

מבוא לביטוח, מושגי יסוד בסיסיים, חוזה הביטוח, דיני ביטוח, עקרונות הביטוח, ביטוח רכוש, ביטוח חבויות, ביטוח סיכונים מיוחדים, תביעות ביטוח, תהליך החיתום, ביטוח משנה, חוק הביטוח הלאומי, חוקי וועדת בכר.

חומר עזר: חומרי העזר כוללים מצגת, תקציר החומר, אוגדן חוקים ולקט מבחנים, יופקו בחוברת לתלמידים ע"י המרצים ללא תוספת עלות.

ב. קורס גמר פנסיוני

מרצים: הקורס יועבר ע"י יועצים פנסיוניים מורשים ובעלי ניסיון רב בתחום בשיתוף ובפיקוח מנהל המגמה לשוק ההון.

דרישות: עמידה בדרישות הנוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת מטלות/מבחנים בהתאם לנדרש.

מבחן: מבחן בביטוח פנסיוני יתקיים בירושלים במועדים שיקבעו ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

נושאי הלימוד:

מבוא לביטוח (סוגי ביטוח חיים, ריסק, בריאות וסיעוד), חוק חוזה ביטוח, חיתום, חוקים ודיני עבודה, ביטוח מנהלים וקופות גמל, ביטוח קיבוצי, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות, חוקי וועדת בכר.

חומר עזר: חומרי העזר כוללים חוברת מצגות הלימוד, חומר עזר מקצועי רב ולקט 14 מבדקים ומבחנים לתרגול, יופקו לתלמידים ללא תוספת עלות.

ג. קורס מקצועית א' – ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים

מרצים: הקורס יועבר ע"י מרצים בכירים בעלי ניסיון רב בתחומים הנלמדים בשיתוף ובפיקוח מנהל המגמה לשוק ההון.

דרישות: עמידה בדרישות הנוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת מטלות/מבחנים בהתאם לנדרש.

מבחן: מבחן הרשות לניירות ערך יתקיים בירושלים במועדים שיקבעו ע"י הרשות לניירות ערך.

נושאי הלימוד: 
הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמסים עליהםרישום למסחר ושיטות מסחר, גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך(השלכות מיקרו ומקרו), תיאום שערים, היכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים, המבנה העתיש לשערי הריבית, הערכת אג"ח, תשקיף, המכשירים הפיננסיים, שימושים במכשירים פיננסיים, תמחור אופציות.

הערות:

ניתן להירשם למסגרת התוכנית השלמה או לכל קורס בנפרד.

תנאי המשך מקורס יסודות הביטוח לקורס גמר פנסיוני מותנה בהצלחה במבחן יסודות הביטוח הנערך ע"י המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

היה ויידרשו מפגשי תגבור בסמוך למועד הבחינה בכל קורס, החלטה על כך תיעשה בהתאם להתקדמות הלימודים ובעלות נוספת. כמו כן, ייתכנו שינויים בסילבוס עפ"י התקדמות בחומר הנלמד ועפ"י שינויים אפשריים בנושאי הלימוד, כפי שמוכתבים ע" המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

על התלמידים מוטלת האחריות להירשם לבחינות המפקח על הביטוח במשרד האוצר ולבחינת הרשות לניירות ערך לא יאוחר מחודש לפני מועדן ובכפוף למועדי הרישום למבחנים המתפרסמים מעת לעת על ידי משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית לרבות השתתפות פעילה במפגשים, הגשת עבודות ותרגילים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים:

בין השעות:

צפי פתיחה: