מבקרים פנימיים

הקורס המקיף והמוביל ללימודי תעודה בביקורת פנימית 

מטרות התכנית:

 • ללמד ולהכשיר את המשתתפים לביצוע תפקידי ביקורת פנימית בארגונים.
 • להקנות כלים מתקדמים­ הדרושים­ עפ"י חוק הביקורת הפנימית, פקודת העיריות ופקודת  המועצות המקומיות המחייבים­ את הגופים­ השוני­ם בתחומי המינהל הציבורי והעסקי לקיים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.
 • להרחיב ולהעמיק את הידע בנושאים­ רבים הקשורים­ לעבודתו של המבקר הפנימי כדי להבטיח רמה גבוהה של מיומנות מקצועית.

תכנית הלימודים מוכרת כהשתלמות מקצועית כמשמעה בסעיף 3(א) (5) בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, המקנה לבוגרי התכנית כשירות להתמנות ולכהן כמבקרים פנימיים ראשיים בגופים עליהם חל חוק הביקורת הפנימית.

ניהול אקדמי: ד"ר גבי סייג – מרצה, חוקר ויועץ בתחומי הביקורת הפנימית בארגונים – אוניברסיטת חיפה.

פיקוח אקדמי: וועדת ההיגוי ללימודי תעודה באוניברסיטת חיפה

לבעלי השכלה אקדמית המגיעים מתחומים שונים, המעוניינים  להכשיר עצמם לעיסוק בביקורת פנימית ו/או למבקרים פנימיים המעוניינים להרחיב ידיעותיה ולפתח מיומנויות בתחום.

תכנית שנתית בהיקף של כ 550 שעות כולל פרויקט גמר, תרגול ועבודות בית המחולקות כך:

400 שעות לימוד, 150 שעות עבודת פרקטיקום.

המפגשים ייערכו אחת לשבוע ב-ZOOM

תכני התכנית כוללים חטיבת לימודי ביקורת פנימית וחטיבת לימודי כספים, המבטיחות הכשרה מקצועית אופטימלית לעיסוק במקצוע הביקורת הפנימית. 

מקצועות בסיס (חטיבת ביקורת פנימית)

 • תורת הביקורת הפנימית ותקנים מקצועיים מקובלים, התפתחות המקצוע ותהליך עבודת הביקורת: סקרי סיכונים והערכתם, גיבוש תכנית עבודה רב שנתית ושנתית, סקר מוקדם ותכנית ביקורת למטלה, עבודת השדה, איסוף ממצאים, מיונם וגיבושם, כתיבת טיוטת דו“ח, תגובת המבוקר, כתיבה ועריכת דו“ח ביקורת סופי, תקציר מנהלים, מסקנות והמלצות, ביקורת מעקב.
 • כלים ואמצעים לביקורת ייעודית – ביקורת בנושאי ניהול סיכונים, רכש, משאבי אנוש ושכר, ביקורת פרויקטים, טיב השירות, ביקורת בחברות בת ובגופים קשורים, ביקורת בנושאים הקשורים לציות ולטוהר המידות.
 • ניהול וארגון עבודת הביקורת – סביבת העבודה, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, הנהלה ונושאי משרה אחרים, מבקרים חיצוניים, רגולטורים ורשויות פיקוח,
 • ניהול סיכונים ובניית תכנית ביקורת שנתית ורב-שנתית מבוססת סיכונים.
 • טכנולוגית המידע, אבטחת המידע וביקורת אבטחת המידע.
 • תוכנות עזר לביקורת פנים לצורכי תחקוק וניתוח נתונים
 • יסודות עבודות נציב תלונות הציבור והמבקר כנת“צ.
 • ממשל תאגידי
 • יחסי גומלין, מבקר המדינה והמבקר הפנימי.
 • הסביבה הארגונית של הביקורת.
 • היבטים משפטיים: חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות וחקיקה רלבנטית אחרת; פסיקת בתי משפט בתחום הביקורת הפנימית; תקנים מקצועיים מקובלים; וועדת ביקורת; אתיקה, מוסר, ניגוד עניינים וטוהר מידות.
 • מיומנויות בניהול: תקשורת בינאישית ויחסי אינוש; עקרונות בראיון יחסי מבקר-מבוקר; הצגה טובה של נושא.

 

 

מקצועות תומכים  (חטיבת כלכלה וכספים)

חשבונאות פיננסית וניתוח דוחות כספיים: הקורס יעניק כלים וידע לנתח דוחות כספיים מנקודות מבט שונות ומגוונות כגון: בנקאים ,יועצי השקעות ,משקיעים , מנהלים,  ספקים, לקוחות ומתחרים. כמו כן, ייתן יכולות לזהות האם הדוחות הכספיים מלאים, מה רואה החשבון של התאגיד וחושב עליו, רמת הנזילות של התאגיד, הסיכון הפיננסי, הרווחיות, הביצועים התפעוליים וכושר החזר החוב וההשקעות.

מימון: הקורס נועד להקנות כלים בסיסיים בתורת המימון של חברות עסקיות תוך הצגת ובחינת כלים לניהול פיננסי בתנאי וודאות.  חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהכרת המושגים הבסיסיים בתחום המימון וכן בחישובי תמחור בסיסיים.

חשבונאות ניהולית: הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי והבנה של המושגים והטכניקות של החשבונאות הניהולית הקשורים עם הניהול הפנימי של הארגון בסביבה המשתנה. כמו כן, הקורס נועד להקנות  ידע תיאורטי ומעשי בתחומי הביקורת החשבונאית עם דגש על עריכת ביקורת בנושאים עיקריים.

יסודות הסטטיסטיקה והדגימה בביקורת: הקורס נועד להקנות ידע עיוני ומעשי על יסודות הסטטיסטיקה והדגימה בביקורת ולהשיג את המטרות הבאות: להקנות ידע ביסודות הסטטיסטיקה, לעזור למבקרים הפנימיים לראות את הצורך של הסטטיסטיקה בעבודתם ולהבין את יסודות הסטטיסטיקה, לפתח את היכולת ליישם את הסטטיסטיקה ככלי לאיסוף, לניתוח ולפירוש של נתונים, ולשפר את קבלת ההחלטה במצבים שונים, להביא לשימוש בדגימה לצורכי ביקורת, להקנות ידע שיאפשר למבקרים ליישם שיטות סטטיסטיות, לזהות את נושאי הביקורת שבהם ניתן להשתמש בשיטה הסטטיסטית המתאימה ביותר, לזהות את הקשיים העיקריים העומדים מול המבקרים בבואם לבחור שיטה סטטיסטית, ולהציג בעיות כדי לאפשר תרגול של השיטה הסטטיסטית.

 

לימודים אינטגרטיביים

דיונים פתוחים על דילמות והתלבטויות של מבקר, הרצאות אורח, סדנאות במסגרת מקצועות הבסיס.

התכנית כוללת עבודת פרויקט גמר ( פרקטיקום) בצוותים : כל צוות יבצע עבודת שדה ויתמקד באחד מתחומי הפעילות: כ“א, ניהול פיננסי, תפעול, תמחיר, IT , תלונות הציבור וכדו‘. לכל צוות יהיה מנחה מקצועי ובגמר הקורס יידרש להציג עבודתו ולהגישה בכתב.

לבוגרי התכנית אשר עמדו בכל חובותיה והינם בעלי תואר אקדמי, תוענק בסיום הלימודים תעודת "בוגר תכנית לימודי תעודה בביקורת פנימית מטעם לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישאל והאוניברסיטה".

יום לימודים: ימי ד'

שעות הלימוד: 15:00-20:30

צפי פתיחה: 18.05.2022