הכנה לבחינות CIA - מבקר פנימי מוסמך

תפקיד המבקר הפנימי הינו אחד מכלי הניהול העיקריים, המרכזיים והחשובים ביותר, בידי כל  הנהלת ארגון, ובשנים האחרונות תלותה של ההנהלה בתוצריו ובאמירותיו הולכת וגוברת משנה לשנה.
יעוד ותפקידי הביקורת  הפנימית עוברים מהפכה מהותית בשנים האחרונות. מ"ביקורת ציבורית" שהייתה נחלתה הבלעדית כמעט של מוסדות ממשלה ומדינה, הפכה זו להיות ל "ביקורת ניהולית" במשמעותה המקיפה והמלאה, לטובת כלל הארגונים והגופים העסקיים והציבוריים במשק. משכך גבר הצורך הממשי של ארגונים בכל הסקטורים – במבקרים פנימיים בעלי הכשרה מתאימה.
בישראל, קיימת חובה לקיים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי בכל גוף ציבורי. חובה זו מעוגנת בחוק הביקורת הפנימית. בגופים פיננסיים כמו בנקים וחברות ביטוח וכן גם בגופים נוספים (רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד) ישנה חובה למנות מבקר פנימי מכוח החוקים אשר מסדירים את פעילותם של גופים אלה.
ביוזמה משותפת של ד"ר גבי סייג ו – IIA  ישראל –  איגוד מבקרים פנימיים בישראל , מציעה היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ – אוניברסיטת חיפה – קורס הכנה לבחינות להסמכה בינלאומית למקצוע הביקורת הפנימית CIA שנותנת מענה לשינויים המהותיים במקצוע הביקורת הפנימית.
 
מטרת התכנית:
הקורס יאפשר לתלמידים להירשם ולהיבחן לבחינות המסמיכות לשם קבלת הסמכת CIA. מבקר פנימי מוסמך (CIA) הינה ההסמכה הבינלאומית המוכרת היחידה אשר האוחזים בה יכולים להפגין את יכולתם המקצועית. הסמכת ה-CIA הינה יתרון מקצועי בעל ערך למבקרים פנימיים בכל הדרגים, למנהלי סיכונים ולכל אלה העוסקים במקצוע ביקורת פנימית.
 
התכנית אינה פעילה בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022)