דירקטורים

"היות אדם דירקטור אינו רק עניין של כבוד או כיבוד. אין זה אך גמול על שירותים שניתנו בעבר למדינה ולחברה. זו אינה אך דרך מכובדת לצאת לגמלאות. להיות דירקטור משמעותו למלא תפקיד מרכזי בחברה. להיות דירקטור משמעותו לנקוט את כל האמצעים שדירקטור סביר היה נוקט להגשמת תפקידו בחברה" (הנשיא ברק בע"א 610/94 – בנק צפון אמריקה)

תפקיד הדירקטור הינו מהחשובים, המעניינים והמאתגרים, בעולם העסקי ואף מחוץ לו. בעולם עסקי ומשפטי משתנה ודינמי נדרשים מנהלים, דירקטורים והחפצים בתפקידי ניהול, לארגז כלים אשר יעמוד לרשותם אל מול האתגרים השונים.

מטרות התכנית:

 • להקנות לדירקטור כלים ומיומנויות לתפקוד בדירקטוריון של חברות ובתאגידים שונים ובכלל זה חברות ציבוריות ופרטיות, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים ועוד.
 • להכיר את העולם המשפטי הרלבנטי לדירקטורים ובכלל זה עקרונות של ממשל תאגידי .
 • להכיר את העולם הפיננסי בו פועלים התאגידים השונים לרבות רכישת כלים להבנת וניתוח דוחות כספיים.
למי מיועדת התכנית

מנכ"לים, דירקטורים, רואי חשבון, יועצים משפטיים וכן לבעלי תואר אקדמי או בעלי ניסיון ניהולי המבקשים להתקדם לתפקידי ניהול או תפקידי דירקטור.

משך הקורס

תכנית סמסטריאלית בהיקף של 60 שעות הוראה.

הלימודים יערכו אחת לשבוע, בשעות 19:45-16:30.

*נתון לשינויים

 • ייתכנו שינויים בימי לימוד, ובמועד פתיחה.
 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר נרשמים.
תכנית לימודים

מבין הנושאים הנלמדים בתכנית*:    

 • הכרת תפקיד הדירקטור בתאגידים השונים ובכלל זה בחברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, אגודות שיתופיות, שותפויות, עמותות, תאגדים סטטוטוריים ועוד
 • הכרת המערכת הפיננסית
 • הכרת דו"חות כספיים וניתוח דוחות כספיים
 • מבנה החברה והאורגנים
 • משולש הכוחות בחברה ויחסי הגומלין: אסיפה כללית – דירקטוריון – מנכ"ל
 • הכרות עם הדירקטורים השונים: דח"צים, דירקטורים בלתי תלויים
 • מנגנוני הביקורת בתאגידים, ועדת הביקורת, המבקר הפנימי ועוד
 • גיוסי הון בחברות ציבוריות, שוק ההון ודיני נירות ערך
 • חובות זהירות וחובות אמון של דירקטורים ונושאי משרה
 • אחריות דירקטורים
 • ניהול ישיבות דירקטוריון – הלכה למעשה
 • פעילות הדירקטוריון והדירקטורים – היבטים מעשיים
 • ניתוח אירועים וסימולציות

*ייתכנו שינויים

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית לרבות נוכחות מלאה והשתתפות פעילה במפגשים, תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת חיפה, לימודי המשך ולימודי חוץ.

מועדי פתיחת קורסים

יום לימודים: שלישי

בין השעות: 16:30-19:45

צפי פתיחה:

סגירת תפריט